หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ สร้างงานสร้างอาชีพจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

สนพ.กาฬสินธุ์ สร้างงานสร้างอาชีพจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

...
...
...
สนพ.กาฬสินธุ์ สร้างงานสร้างอาชีพจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
             วันที่ 19 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายจรัส เชื้อพระคา ฝ่ายแผนงานและประเมินผล  เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม 18 ชั่วโมง สาขาการทำเก้าอี้ไม้ไผ่ ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
        ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์และ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ซึ่งในพื้นที่มีการปลูกต้นไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้รับการฝึกมีความสนใจและจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป

ว้นที่ข่าว : 22/01/2561