หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพน.กาฬสินธุ์ เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย Kalasin Happiness Model

สพน.กาฬสินธุ์ เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย Kalasin Happiness Model

...
...
...
...

            วันที่ 5 มกราคม 2561              นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โดยนางสาวภราไดย สุดถนอม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ณ กลุ่มเป้าหมายราษฎรในพื้นที่ โครงการพัฒนาแก้มลิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริหนองเลิงเปือย บ้านนาเรียง หมู่ที่ 12 ต.สามัคคี ในเขตอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัย เข้าร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ และบูรณาการความร่วมมือกับ อำเภอร่องคำ ได้รับเกียรติจากนายสมชัย โพธิ์คาเพชร ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 25 ราย ระหว่างวันที่ 3 - 7 มกราคม 2561 สาขาการทำอาหารไทยและอาหารว่างจากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ภายใต้หลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ และนโยบายของรัฐบาลต่อไป


ว้นที่ข่าว : 07/01/2561