หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบกิจการให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์และแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 รองรับไทยแลนด์ 4.0

สนพ.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบกิจการให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์และแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 รองรับไทยแลนด์ 4.0

...
...
...
...
              วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  รองรับไทยแลนด์ 4.0 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2(แก้ไข) พ.ศ.2557 ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่อยู่ในข่ายบังคับภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่ไม่อยู่ในข่ายที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จำนวน 28 แห่ง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 53 คน  ซึ่งมี นางนันทิยา  แสงโสภาพรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ชดาวิว รีสอร์ท ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ว้นที่ข่าว : 07/01/2561