หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ"ปี 61 ให้กับเจ้าหน้าที่

สนพ.กาฬสินธุ์ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ"ปี 61 ให้กับเจ้าหน้าที่

...
...
...
...
...

วันที่ 22 ธันวาคม 2560  นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และฝ่ายแผนงานและประเมินผล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 คน โดยมีนายณฤทธ์ กำจร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด กาฬสินธุ์ และนายพิมล พงษ์หรรษา นิติกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1กาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีหัวข้อการ "หลักการทำงานเพื่อความโปร่งใส การมีทัศนคติจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  หลักธรรมภิบาล เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตัวอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน.


ว้นที่ข่าว : 25/12/2560