หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0

สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0

...
...
...
...

วันที่   20 ธันวาคม  2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายปิยะ แสงทิพย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริการที่ดีเพื่อความประทับใจ  ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ชั่วโมงฝึก 18 ชั่วโมง โดยบูรณาการร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวกันเอง  ให้กับพนักงานฝ่ายขายสินค้า ระหว่างวันที่ 20 -22 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน ดำเนินการฝึก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และผู้ใชับริการได้รับบริการที่ดี สอดรับนโยบาย มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป


ว้นที่ข่าว : 25/12/2560