หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กส.น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนพ.กส.น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

...
...
...
...
...

วันที่ 14 ธันวาคม 2560  นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โดยนางสาวภราไดย สุดถนอม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฯ โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ "แรงงานตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาขา การทอผ้าไหมแพรวาประยุกต์ และสาขาการสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่ไร่ทรงประยุกต์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน           มุ่งเน้นการน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ให้เกิดรายได้              ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย พันเอกตระกล ไทยสมัคร  เสนาธิกาา กรมทหารม้า ที่7 ,สำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มเก่า , สำนักงานเทศบาลตำบลสงเปลือย ในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์                  และได้รับเกียรติจากนายเทพรัตน์ ตันตระยานนท์ นาอำเภอเขาวง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์


ว้นที่ข่าว : 14/12/2560