หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบและประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายฯ

สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบและประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายฯ

...
...
...
             วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเจษฎา จันทร์อุไร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวภราไดย สุดถนอม  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล ปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม 18 ชั่วโมง สาขาการทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 25 คน  ณ เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
             ทั้งนี้ได้มีการมีการบูรณาการร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลหนองหิน อาสามัครแรงงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและมีครู-คณะนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร มาร่วมในพิธีปิดและมอบผลงานผู้รับการฝึกให้กับสาธารณประโยชน์  และได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่ต่อไป

ว้นที่ข่าว : 14/12/2560