หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0

สนพ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้าง productive Manpower และ อุตสาหกรรมและการบริการสู่ Thailand 4.0

...
...
...
วันที่   8 ธันวาคม  2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณ่การร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัดดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา  เทคนิคการสอน จำนวนชั่วโมงฝึก 30  ชั่วโมง ให้กัยหัวหน้างานที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรฝึก โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 14 คน ณ ห้องอบรม บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติการเป็นวิทยากรและผู้สอนงานตามหลักสูตรกรมฯต่อไป

ว้นที่ข่าว : 14/12/2560