ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 มาตรา 17
2096
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
5042
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวนดาวน์โหลด
สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
492
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
270
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
4049
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
4631
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

การรับรองความรู้ความสามารถ จำนวนดาวน์โหลด
การรับรองความรู้ความสามารถ
8630
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
4882
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

สิทธิประโยชน์ จำนวนดาวน์โหลด
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2945
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

อื่นๆ จำนวนดาวน์โหลด
อื่นๆ
3409
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

ระเบียบกรมฯ การดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดฯ จำนวนดาวน์โหลด
ระเบียบกรมฯ การดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดฯ
843
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี กพร.ปช. จำนวนดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
602
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จำนวนดาวน์โหลด
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
513
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
9101
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ