หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 250 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน 12 31 พฤษภาคม 2562 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เต็ม
  2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 31 พฤษภาคม 2562 2 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  3 พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 30 1 มิถุนายน 2562 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เต็ม
  4 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 1 มิถุนายน 2562 3 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  5 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 1 มิถุนายน 2562 16 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  6 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 1 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  7 ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 2 30 1 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  8 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  9 การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  10 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC 30 3 มิถุนายน 2562 29 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  11 ความปลอดภัยในการทำงาน (สำหรับหัวหน้างาน) 18 3 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  12 การบริการที่เป็นเลิศ 18 3 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  13 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  14 การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  15 ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  16 การปรับปรุงงานด้วย KAIZEN และ ISO 9000:2015 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  17 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  18 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  19 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  20 การซ่อมรถจักรยานยนต์ 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  21 กลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงาน 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  22 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 3 มิถุนายน 2562 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  23 ช่างสีรถยนต์ 280 3 มิถุนายน 2562 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  24 ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 3 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 250 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,247,535 คน