ขอเชิญประชาชน และผู้ใช้บริการ ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอเชิญประชาชน และผู้ใช้บริการ ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน