ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 10 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
  2 การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และค่าความคลาดเคลื่อน 30 10 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  3 PLC ระดับ 1 30 15 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เต็ม
  4 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 20 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  5 การออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 1 11 22 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  6 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 24 มีนาคม 2564 28 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  7 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 28 มีนาคม 2564 2 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  8 PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 1 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  9 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 3 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เต็ม
  10 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
  11 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 6 เมษายน 2564 10 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  12 การโดรนเพื่อการเกษตร 18 19 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  13 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 19 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เต็ม
  14 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 25 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  15 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  16 การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 26 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  17 การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 3 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  18 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 3 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  19 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 5 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
  20 การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 10 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  21 การแปรรูปและถนอมอาหาร 18 18 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เต็ม
  22 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ 30 21 พฤษภาคม 2564 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เต็ม
  23 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 24 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  24 การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมมอเตอร์ 30 7 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 43 รายการ