ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  97 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 29 มิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  98 STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน 12 29 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  99 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 30 มิถุนายน 2563 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  100 การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม 18 30 มิถุนายน 2563 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  101 การผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 30 1 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  102 ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 1 กรกฎาคม 2563 5 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  103 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 1 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  104 ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 30 1 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  105 การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 1 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  106 ช่างไม้เครื่องเรือน ระดับ 1 30 1 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  107 อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำน้ำพริก) 18 1 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  108 ช่างปูกระเบื้อง 30 1 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  109 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ2 30 1 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  110 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1 30 1 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  111 การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 1 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  112 เทคนิคการสอนงาน 30 1 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  113 ช่างสีเครื่องเรือนระดับ1 30 1 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  114 การบริหารสินค้าคงคลัง 30 4 กรกฎาคม 2563 18 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  115 การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 5 กรกฎาคม 2563 9 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  116 ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 6 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  117 การทาสีอาคาร 30 6 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  118 การเชื่อมไฟฟ้าอาร์กโลหะด้วยมือ เพื่อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 30 6 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  119 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 60 6 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  120 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 6 กรกฎาคม 2563 9 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 227 รายการ