ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  97 การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า 30 17 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  98 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  99 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  100 ภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ 60 17 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  101 การแกะสลักผักและผลไม้ 60 17 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  102 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  103 การทำดอกไม้ประดิษฐ์ 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  104 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e-Commerce 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  105 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 18 มิถุนายน 2562 9 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  106 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 18 18 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  107 เทคนิคการนวดหน้า 18 18 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  108 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 18 19 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  109 การทำบายศรี 18 19 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  110 การสร้าง Digital Content ในการนำเสนอเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 30 19 มิถุนายน 2562 23 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  111 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 19 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  112 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 30 20 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  113 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 22 มิถุนายน 2562 7 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  114 การเขียนแบบเครื่องมือกล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCad 30 22 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  115 การติดตั้งและปรับแต่งระบบก๊าช LPG ในรถยนต์ 30 23 มิถุนายน 2562 21 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  116 เทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  117 การจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  118 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  119 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  120 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 247 รายการ