ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  97 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 18 4 กุมภาพันธ์ 2562 6 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  98 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 4 กุมภาพันธ์ 2562 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  99 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E- Commerce 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  100 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดเชลยศักดิ์) 150 4 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  101 การถักกระเป๋าจากเชือกฟาง 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  102 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  103 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 4 กุมภาพันธ์ 2562 4 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  104 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  105 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  106 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 4 กุมภาพันธ์ 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  107 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  108 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 4 กุมภาพันธ์ 2562 1 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  109 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 4 กุมภาพันธ์ 2562 15 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  110 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 4 กุมภาพันธ์ 2562 15 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  111 ช่างเชื่อมแม็ก 560 4 กุมภาพันธ์ 2562 4 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  112 การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  113 การบำรุงรักษารถยก 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  114 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 30 5 กุมภาพันธ์ 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  115 การตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 5 กุมภาพันธ์ 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  116 เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 18 5 กุมภาพันธ์ 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  117 การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 18 6 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  118 การทำดอกไม้ด้วยผ้าใยบัว 30 6 กุมภาพันธ์ 2562 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  119 ช่างเทคนิคการปูกระเบื้อง 18 6 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  120 การตอกเส้น 30 6 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 769 รายการ