ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  49 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  50 ยกระดับคุณภาพของงานบริการที่เป็นเลิศ 18 10 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  51 การใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมมอเตอร์ 30 10 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  52 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  53 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  54 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  55 การสร้างและพัฒนาทีมงาน 18 10 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  56 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  57 การทำกระเป๋าผ้า 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  58 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 10 มิถุนายน 2562 15 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  59 การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง 60 10 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  60 สาขาการกลึง CNC สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  61 ศาสตร์และศิลปในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  62 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  63 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 1 18 10 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  64 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  65 การขายของออนไลน์ 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  67 การปูกระเบื้อง 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  68 เทคโนโลยีการวัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดแบบ 3 แกน (CNC CMM) 18 10 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  69 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  70 ศิลปะจักสานจากเส้นพลาสติก 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  71 การประกอบอาหารไทย 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  72 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 249 รายการ