ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  25 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 3 มิถุนายน 2562 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  26 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 30 3 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  27 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  28 สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 3 มิถุนายน 2562 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  29 ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 320 3 มิถุนายน 2562 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  30 การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 3 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  31 การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  32 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  33 ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 280 3 มิถุนายน 2562 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  34 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  35 การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  36 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ระดับ 1 12 3 มิถุนายน 2562 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
  37 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 3 มิถุนายน 2562 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  38 เทคนิคการขับรถลากจูง 210 3 มิถุนายน 2562 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  39 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดเชลยศักดิ์) 150 4 มิถุนายน 2562 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  40 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 4 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  41 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ 30 4 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  42 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 4 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  43 การประกอบอาหารว่างและขนม 18 5 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  44 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ระดับ 2 12 5 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
  45 เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 30 5 มิถุนายน 2562 9 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  46 การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1 30 6 มิถุนายน 2562 10 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  47 การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 18 8 มิถุนายน 2562 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  48 การขับรถยกขนถ่ายสินค้าอย่างถูกวิธีด้วยความปลอดภัย 30 9 มิถุนายน 2562 7 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 249 รายการ