ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 25 มกราคม 2563 8 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  2 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 25 มกราคม 2563 2 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  3 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 25 มกราคม 2563 2 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  4 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 26 มกราคม 2563 9 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  5 การประยุกต์ใช้งานPLCระดับกลาง 30 26 มกราคม 2563 23 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 26 มกราคม 2563 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  7 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยTPM 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  8 โภชนาการและการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  9 การประกอบอาหารไทย(ThaiChef) 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  11 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  12 พฤติกรรมการทำงานที่นายจ้างต้องการ 30 27 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 27 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  15 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 27 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  16 การจักสานจากไม้ไผ่ 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  17 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  18 การนวดหน้าเพื่อความงาม30ชั่วโมง 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  19 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 27 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  20 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  21 การเพิ่มประสิทธิภาพงานเชื่อมไฟฟ้า 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  22 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  23 การทำเครื่องหอม และน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  24 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 292 รายการ