ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 10 | ทั้งหมด : 227
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  97 ผู้ประกอบอาหารไทย 2 2 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  98 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 13 27 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  99 พนักงานนวดไทย 1 0 28 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  100 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 3 28 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  101 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 10 29 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  102 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 29 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  103 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 30 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  104 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 5 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  105 ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง 1 2 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  106 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 9 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  107 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  108 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  109 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 14 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  110 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 5 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  111 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  112 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 6 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  113 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  114 EN 287-1 135 P FW W01 wm t1 PG 1 1 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  115 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 1 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  116 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 110 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  117 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  118 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  119 พนักงานนวดไทย 1 0 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  120 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 227 รายการ