ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสมเกียรติ์ - ฉายะศรีวงค์ 1 ตุลาคม 2549 - 15 กรกฎาคม 2551 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสมชาติ - เลขาลาวัลย์ 4 มีนาคม 2547 - 30 กันยายน 2549 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุรินทร์ - จิรวิศิษฎ์ 1 ตุลาคม 2543 - 4 มีนาคม 2547 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายจาตุรนต์ - อรรถวิภาคไพศาลย์ 10 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2543 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางนิทัศน์ - ธีระวิทย์ 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 11 - 15 จากทั้งหมด 19 รายการ