ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายประพันธ์ - มนทการติวงศ์ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางจิราภรณ์ - เกษมสุจริต 1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายนคร - ศิลปอาชา 16 กรกฎาคม 2551 - 18 เมษายน 2554 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสมเกียรติ์ - ฉายะศรีวงค์ 1 ตุลาคม 2549 - 15 กรกฎาคม 2551 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสมชาติ - เลขาลาวัลย์ 4 มีนาคม 2547 - 30 กันยายน 2549 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 6 - 10 จากทั้งหมด 17 รายการ