หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


นายสุทธิ สุโกศล
ชื่อ - นามสกุล : นายสุทธิ สุโกศล

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท Master of Arts MA (Public Policy and Administration)University of Wisconsin - MADISONประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

- อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ระดับ บริหารสูง สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (1 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน)

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ระดับ บริหารสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (15 มกราคม 2559)

- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ระดับ บริหารต้น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (12 พฤษภาคม 2558)

- แรงงานจังหวัดขอนแก่น ระดับ อำนวยการสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (30 พ.ค. 2555)

- ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระดับ อำนวยการสูง สังกัดกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน (28 ก.ย. 2554)เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (2557)

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,092,569 คน