ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

โครงสร้างหน่วยงาน
 

                                                  

ดาวน์โหลด รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน