ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

ถาม - ตอบ
 

ถาม ตอบ

เรื่อง: การพัฒนาศักยภาพแรงงาน โดยนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ต้องทำอย่างไร ?
รายละเอียด ::

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการในเรื่องการพัฒนาฝีมือ แรงงานให้แก่ลูกจ้างในเรื่อง

                           (1) สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป สามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของตนทั้งก่อน รับเข้าทำงานและที่เป็นลูกจ้างอยู่แล้ว ไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
                           (2) สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
             ติดต่อสอบถามได้ที่ 
            (1) กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคารด้านข้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 0 2246 1937
          (2)สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

          (3) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. โทร. 0-2433-1855 - 57

วันที่ตอบ :: 27 ตุลาคม 2557
ย้อนกลับ