ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

 

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ข้อมูลการให้บริการประชาชน pdf เอกสารเผยแพร่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 1 19/01/2561 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการให้บริการประชาชน pdf เอกสารเผยแพร่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 0 19/01/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการติดตามประเมินผลพนักงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (สำหรับเจ้าหน้าที่) 2 0 19/01/2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน pdf เผยแพร่งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 2 0 18/01/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน JPG หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 00524 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมผุ้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 (ถึงจังหวัด) 59 57 18/01/2561 19/01/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน JPEG หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 00525 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 23 21 18/01/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเวียน pdf ที่ รง 0402/ว 0067 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 272 270 18/01/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf หนังสือด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 0209 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 13/2560 96 94 17/01/2561 17/01/2561 ดาวน์โหลด
ร่าง ระเบียบวาระการประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2561 pdf (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561 9 7 17/01/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเวียน pdf ที่ รง 0402/ว 0023 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 17 15 17/01/2561 ดาวน์โหลด
oitt5.กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก word แบบบันทึกความก้าวหน้าในการฝึกตามความสามารถ ปี2556 11 9 17/01/2561 17/01/2561 ดาวน์โหลด
oitt5.กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก pdf สมุดบันทึกความก้าวหน้าในการฝึกตามความสามารถ ปี2556 17 14 17/01/2561 ดาวน์โหลด

รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 5,489 รายการ