ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ช่างควบคุมและซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติ (AUTOMATION)
 
การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ช่างควบคุมและซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติ (AUTOMATION)
รายละเอียด ::

โครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

กิจกรรม เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร 18  ชม

- สาขาการควบคุมระบบมอเตอร์(Motor Control System) 18 ชม.                       

  ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560  จำนวน 20 คน

- สาขาการควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาน(Sensor & Instrumentation) 18 ชม.  

  ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561  จำนวน 20 คน

- สาขาระบบไฮดรอลิก(Hidraulic System) 18 ชม.                                           

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 20 คน

- สาขาระบบมอเตอร์เซอร์โว(Servo & Stepper Motor) 18 ชม.                           

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561  จำนวน 20 คน

- สาขาการควบคุมอุปกรณ์ด้วยระบบแรงดัน(Pressure Process Control ) 18 ชม. 

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2561  จำนวน 20 คน

คุณสมบัติ

       มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

       มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

       เป็นพนักงานของสถานประกอบกิจการสถานประกอบกิจการ

       เป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานในด้านนี้

 

วันที่เปิดรับสมัคร ::
10 พฤศจิกายน 2560
วันที่ เริ่ม กิจกรรม ::
วันที่เริ่ม : 6 ธันวาคม 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ::
ถึงวันที่ : 8 ธันวาคม 2560