ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ - เผยแพร่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ เพื่อวางแบบแผนการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษของหน่วยงานต่างๆ ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบของราชการ โดยอ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ภาคผนวก 4 หนังสือราชการภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ ณ ที่นี้

บันทึกข้อความ วันที่ 14 พ.ค.2558

รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ


ว้นที่ข่าว : 19/05/2558
ส่งต่อให้เพื่อน