ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) กับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็ก และสิงคโปร์โพลีเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล

กองวิเทศสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) กับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็ก และสิงคโปร์โพลีเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุม


ว้นที่ข่าว : 18/02/2558
ส่งต่อให้เพื่อน