หน้าแรก > อาเซียน > ประชาคมอาเซียน
Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน สปป.ลาว ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน สปป.ลาว พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน 5 สาขาอาชีพ จำนวน 100 คน นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันนี้ เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 เมษายน -7 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ใน 5 สาขาอาชีพ คือ สาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาการซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 สาขาการซ่อมเครื่องปรับปรับอากาศ สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ และสาขาการเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 1 รวมทั้งหมดจำนวน 100 คน ซึ่งโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน สปป.ลาว เป็นโครงการฯที่มีความสำคัญที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและยังเป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานฝีมือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือเกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะและวิชาชีพให้แก่แรงงานสัญชาติลาว ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต และการโยกย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของไทยไปบริเวณชายแดน สปป.ลาว ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนของ สปป.ลาว ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่างๆอาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแรงงานของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการ ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน 5 สาขาอาชีพดังกล่าว และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกโดยการสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 คน และรายงานผลการดำเนินโครงการต่อไป


ว้นที่ข่าว : 12/05/2558
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,336,193 คน