หน้าแรก > อาเซียน > ประชาคมอาเซียน
Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
การประชุมโครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ร่วมกับ Singapore Polytechnic International

โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

ม.ล. ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยมี นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์  นายสันโดษ เต็มแสวงเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Singapore Polytechnic International(SPI) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน” ร่วมกับ SPI โดยการสนับสนุนของ Temasek Foundation (TF) ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ที่กรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 โดยจะเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (8 พฤษภาคม 2558)

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นสามารถดำเนินการเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework: AQRF) ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งมีบริบททางการศึกษาที่แตกต่างกันทั้งในด้านระดับคุณวุฒิและขอบเขตของผลลัพธ์การเรียนรู้ และสร้างความโปร่งใสในการเทียบเคียงคุณวุฒิระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี


ว้นที่ข่าว : 11/05/2558
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,307,634 คน