หน้าแรก > อาเซียน > ประชาคมอาเซียน
Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
การประชุมหารือความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงาน ประเทศไทยกับกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก และสวัสดิการสังคม ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (MOLISA)

นายธนิช นุ่มน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้นำคณะผู้แทนกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนกรมการจัดหางาน ได้แก่ นายพิชิต นิลทองคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวและเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ และผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการหารือความร่วมมือด้านแรงงานกับกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก และสวัสดิการสังคม ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (MOLISA) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ คณะผู้แทนฯ ได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านแรงงานเวียดนามกับนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และได้เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Nguyen Thanh Hoa ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก และสวัสดิการสังคม ณ MOLISA รวมถึงได้หารือในประเด็นแรงงานเวียดนามที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยกับ Mr.Nguyen Huu Trang อธิบดีกรมการกงสุล ณ กระทรวงการต่างประเทศ


ว้นที่ข่าว : 09/03/2558
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,339,582 คน