หน้าแรก > อาเซียน > ประชาคมอาเซียน
Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) กับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็ก และสิงคโปร์โพลีเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล

กองวิเทศสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) กับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็ก และสิงคโปร์โพลีเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุม


ว้นที่ข่าว : 18/02/2558
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,502,072 คน