หน้าแรก > เรื่องเด่น
Share
เรื่องเด่น
 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับภารกิจขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

“บทบาทของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) คือการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภายในประเทศ    ให้มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มแรงงานอายุระหว่าง 15-60 ปี มีประมาณ 39.5 ล้านคน แบ่งเป็นอยู่ในระบบการจ้างงาน 10 ล้านคน และนอกระบบ    อีก 30 ล้านคน เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ประกอบการต่างๆ” นี้คือภารกิจของกพร. ที่สะท้อนให้เห็นว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกพร. ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกพร. อย่างน่าสนใจว่าจะมีด้วยกัน 4 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง การฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น ทั้งแรงงานใหม่ แรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือประกอบอาชีพอิสระ  ด้านที่สอง การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการทดสอบทักษะ รวมไปถึงการแข่งขันฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม หรือวัดระดับฝีมือของแรงงานทั้งในระดับภูมิภาค และนานาชาติ  ด้านที่สาม ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรในองค์กร โดยจะร่วมมือกันเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แรงงาน และเศรษฐกิจของประเทศ  ด้านที่สี่ สร้างความมั่นคงให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อที่จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคม และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต ทั้งนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีการ   ผันผวนอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้น รวมถึงการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ปัจจัยเหล่านี้กลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการพัฒนากำลังแรงงาน กพร. จึงมีการปรับทิศทางและนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน รวมไปถึงต้องสอดคล้องกับนโยบายของพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญเรื่อง “การส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำ”

นโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2558

          1. เพิ่มขีดความสามารถกำลังแรงงานของประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีชั้นสูง การบริหารจัดการกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมหลักและพัฒนา ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคบริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

          2. เร่งรัดการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานและระบบรับรองความสามารถในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะและอาชีพที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          3. สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและประกอบอาชีพอิสระให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มแรงงานสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

          4. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการพระราชดำริ เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้

          5. ปรับบทบาทภารกิจโดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆอย่างเหมาะสม รวมถึงการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความสำเร็จของเป้าหมายร่วมกัน : Collaboration ร่วมแรง     ร่วมใจ ไปสู่จุดหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

          6. บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความเชี่ยวชาญเป็นนักพัฒนาฝีมือแรงงานอย่าง  มืออาชีพ

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,117,488 คน