สพร.15 อย. ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศฯ และช่างไฟฟ้าฯ
...
...
...
...
วันที่ 22 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรัอยุธยา ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 10 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 คน
ว้นที่ข่าว : 22/01/2564
ปิดหน้าจอ