สพร.9 พิษณุโลก ตรวจสถานประกอบกิจการและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฎิบัติงานและผู้จ้างในตำแหน่งหรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
...
...
...
...
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยนางสาวเกษศิรินทร์ รุ่งธนาวัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นำคณะเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ออกตรวจสถานประกอบกิจการและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฎิบัติงานและผู้จ้างในตำแหน่งหรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กจำนวน 3แห่ง ดังนี้
1.ร้านเอวีเซอร์วิส
2.ร้านธีระเครื่องเย็น
3. ร้านไทยการช่าง

ว้นที่ข่าว : 22/12/2563
ปิดหน้าจอ