ประเมินช่างไฟฟ้า
...
...
...
...

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการประเมินความรู้ ให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน 21 คน ซึ่งเป็นสาขาที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 บาท   ผู้ที่ต้องการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สามารถสมัครเข้าประเมินได้ทุกวันเวลาราชการ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  


ว้นที่ข่าว : 16/10/2563
ปิดหน้าจอ