สนพ.พท บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...

วันนี้  29 ก.ย. 63  สนพ.พท  บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง  ประเมินความรู้ความสามารถ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้แก่ช่างไฟฟ้าอิสระ  ตามโครงการ  1  ตำบล  1  ช่างไฟฟ้า  ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ  1  จำนวน  15  คน  และทำพิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบและมอบกล่องอุปกรณ์เครื่องมือช่างไฟฟ้า  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  อาคารอำนวยการ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 

 


ว้นที่ข่าว : 29/09/2563
ปิดหน้าจอ