พัฒนาแรงงานนนท์ ประเมินช่างไฟฟ้า
...
...
...

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สนพ.นบ. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานทั่วไป จำนวน 10 คน  เพื่อดำเนินการออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ทั้งนี้ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุ ก่อนล่วงหน้าภายใน 60 วัน

สำหรับ ขั้นตอนการประเมิน ยังคงเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ) โดยต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้ารับการประเมินฯ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องและหลังออกจากห้องประเมิน  ผู้ประเมิน/ผู้รับการประเมินต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประเมิน ห้องประเมินฯ เปิดโล่ง มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.50 เมตร นัดเวลาการเข้าประเมิน ชั่วโมงละ 2 คน  


ว้นที่ข่าว : 25/06/2563
ปิดหน้าจอ