สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
...
...
...
...

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 18 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย


ว้นที่ข่าว : 24/06/2563
ปิดหน้าจอ