สนพ.หนองบัว สร้างฝีมือสู่ Thailand 4.0
...
...
...

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดรับรองความรู้ความสารถ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2557 ให้แก่ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 19 คน

ณ อาคารตึกอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 16/06/2563
ปิดหน้าจอ