สพร. 17 ระยองจัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 13 คน
...
...
...
...
...

ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ​ ได้จัดการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร​ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน​ พ.ศ.​ ๒๕๔๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่​๒) พ.ศ.​ ๒๕๕๗ จำนวน​ ๑๓ คน​

ทั้งนี้ในการจัดประเมินฯ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง


ว้นที่ข่าว : 20/05/2563
ปิดหน้าจอ