สพร. 17 รย. จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...
...
ในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ​ ได้จัดการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร​ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน​ พ.ศ.​ ๒๕๔๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่​๒) พ.ศ.​ ๒๕๕๗ จำนวน​ ๑๒ คน​ ทั้งนี้ในการจัดประเมินฯ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)
 
ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

ว้นที่ข่าว : 15/05/2563
ปิดหน้าจอ