พัฒนาแรงงานนนท์ ประเมินช่างไฟฟ้า
...
...
...
...

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สนพ.นบ. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานทั่วไป จำนวน 11 คน  เพื่อดำเนินการออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุ ก่อนล่วงหน้าภายใน 60 วัน

ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมิน เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ) ดังนี้  จุดคัดกรองก่อนเข้ารับการประเมินฯ เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ผู้ประเมิน/ผู้รับการประเมินต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประเมิน ห้องประเมินฯ เปิดโล่ง ใช้ไมโครโฟนในการสอบประเมินฯ  มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.50 เมตร นัดเวลาการเข้าประเมิน ชั่วโมงละ 2 คน  และทำความสะอาดไมโครโฟน ของผู้เข้ารับการประเมินทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการประเมิน

 

 


ว้นที่ข่าว : 13/05/2563
ปิดหน้าจอ