สนพ.หนองบัว สร้างความ ปลอดภัยสู่สถานประกอบการ
...

เมื้อวันจันทร์ที่  27  มกราคม  2563  นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานหนองบัวลำภู มอบหมายเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริม   การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 แก่สถานประกอบการ

ณ บริษัท ไนซ์แอพพาเรล (จำกัด) สาขาหนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 28/01/2563
ปิดหน้าจอ