เทรนผู้ประเมิน สร้างประสบการณ์ทดสอบช่าง
...
...
...
...

 (8 ม.ค.63) สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินโครงการส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่านระบบการรับรองความรู้ความสามารถ อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่กพร. และภาคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมิน ได้เพิ่มเติมความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค หลักเกณฑ์ กฎหมาย ในการประเมินสาขาอาชีพที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสาธารณะ ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และจะมีประกาศเพิ่มเติมอีก 2 สาขา คือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อม โดยมีนางพลาพร รัตนปริคณน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดฝึกโครงการดังกล่าว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี


ว้นที่ข่าว : 09/01/2563
ปิดหน้าจอ