กพร.จัดอบรมสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ให้สถานประกอบกิจการ
...
...
...
...

(24 ธันวาคม 2562) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องเบญจรงค์บอลรูม โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการที่มีพื้นที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน 300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545


ว้นที่ข่าว : 25/12/2562
ปิดหน้าจอ