ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (22/11/2562)

สพร.19 เชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีทักษะและความรู้ในการทำงานที่ปลอดภัย ประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2/2563 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 12 คน โดยมี นายสุเทพ ผูกรักษ์ นายสมชาย บุญเทพ และนายนิติพัฒน์ จอมมงคล จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ทำหน้าที่ผู้ประเมิน  เป็นกระบวนการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล(สัมภาษณ์) ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และบัตรประจำตัว เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงานไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 2,979 คน


ว้นที่ข่าว : 23/11/2562
ปิดหน้าจอ