การประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 9 คน จากสถานประกอบกิจการ และผู้รับเหมาอิสระ พร้อมทั้งทดลองใช้ระบบ TSS - LOC -DSD22
...
...
...

สภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้จัดการประเมินความรู้ความสามารถให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 9 คน พร้อมทั้งได้ทำการทดลองระบบ TSS - LOG-DSD 22 ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถ ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช


ว้นที่ข่าว : 03/09/2562
ปิดหน้าจอ