ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า มุ่งเป้าช่างไฟฟ้าทุกคนสามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยต่อตนเองและสาธารณะ
...
สพร.19 เชียงใหม่ เดินหน้าประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า มุ่งเป้าช่างไฟฟ้าทุกคนสามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยต่อตนเองและสาธารณะ
----------------------
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 15/2562 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 24 คน โดยมีนายธีระโรจน์ แสงปัญญา นายสมชาย บุญเทพ และนายสุเทพ ผูกรักษ์ ทำหน้าที่ผู้ประเมินในกระบวนการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล(สัมภาษณ์) ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงานไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 2,930 คน

ว้นที่ข่าว : 24/08/2562
ปิดหน้าจอ