เปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
...
...
...
...

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ พัฒนาทักษะ 101 เฉลิมพระเกียรติ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


ว้นที่ข่าว : 07/08/2562
ปิดหน้าจอ