สนพ.มุกดาหาร ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สู่ “Super Worker”
...
...
...
...
...
...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวเปิดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โดยมีนายสุวัจน์ จันทร์โสภา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และ นายสมัย อยู่นาค ครูฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 เป็นผู้ประสานงานการประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ผู้สมัครขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน 16 คน เพื่อเข้ารับการประเมินในการสอบสัมภาษณ์ โดยมี นายชรินทร์ แสนศักดิ์ เลขที่ มห.158 00003 นายสมัย อยู่นาค เลขที่ มห.158 00001 และนายชำนาน บุญเจริญ เลขที่ มห.158 00008 เป็นผู้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ และการตรวจผลการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 29/05/2562
ปิดหน้าจอ