ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
...
...
...
...
...
...

วันที่ 11 มิถุนายน 2562นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce toward SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อวางแผนและติดตามผล ให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินโครงการแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เสนอแนะแนวทาง มาตรการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบ SME ในการเพิ่มผลิตถภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

 


ว้นที่ข่าว : 11/06/2562
ปิดหน้าจอ